Kazu Barak Iha Nakukun Laran,  J-12N : Lei Labele Vale Deit Ba Kiik No Kiak Sira

Imajen Komunikadu Imprensa husi Jerasaun 12 Novembru 1991

(SAPNewsTL) DILI- Relasiona ho Kazu barak ne’ebe sai konsume públiku, Jerasaun 12 Novembru 1991 husu ba Prezidente Repúblika Demokratiku Timor-Leste (RDTL) ho Primeiru Ministru (PM) tau atensaun maksimu ba kazu sira ne’ebe oras ne’e ema hotu preokupa

Tuir Porta Voz Juvelino Antonio Alves Fernandes hateten lei labele vale deit ba povu kiik no kiak sira maite lei tenki hanesan ba ema hotu

“Ami husu ba  Prezidente Repúblika José Ramos Horta  no Primeiru Ministru Taur Matan Ruak  atu bele tau atensaun seriu ba kazu sira ne’ebe oras ne’e sai konsumu publiku, nune’e labele lei ne’e vigor liu ba povu kiik no kiak sira, maibe lei vale mos ema ne’ebe iha poder”. Tenik Sekretáriu Jeral J-12 Novembru 1991 Juvelino Antonio Alves Fernandes ba jornalista sira liu husi konferensia imprensa iha edifisiu Komite 12 Novembru Balide, Dili sesta (14/10/2022).

Sekretariu Jeral ne’e informa,  kazu sira ne’ebe oras ne’e sai ona konsumu púubliku maka membru governu nain rua halo intervensaun ba kazu lori orsamentu montante rihun  130  USD atu sai husi Timor-Leste, polémika boot ne’ebe atu demite tan Direitor SNI Gastão Piedade husi nia kargu,  kazu sidadaun nain 9 Ne’ebe komete droga, sira  nia Membru Jerasaun 12 de Novembru 1991 ho naran José Bernado ne’ebe hakotu iis iha Sela PNTL Kaikoli to’o  agora prosesu sei iha nakukun laran hela

Jerasaun 12 de Novembru 1991 konsidera kazu sira ne’e dezrespeitu ba konstituisaun no lei ne’ebe mak vigor iha nasaun ne’e no karik sira nia ezizensia ne’e mak la hetan solusaun, sira sei ezizi nafatin to’o hetan solusaun

“Ami Jerasaun 12 de Novembru 1991 nu’udar asosiasaun ne’ebe hamri’ik independente, hanesan sociedade sivil ida ami diskorda no protesta makaas ba aktu ne’ebe dezrespeitu ba konstituisaun no lei ne’ebe mak vigor iha nasaun RDTL, ami nia ezizensia ne’e seidauk iha solusaun, ami sei ezizi nafatin liu husi konferensia imprensa  to’o parte kompetente sira  rezolve  tuir lei ne’ebe estabelese iha Timor-Leste”. Hatete Juvelino

Reportajen : Augusto dos Santos

Editor          : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )